C#/B Guitar Chord

Variations of the different fingerings of the C#/B guitar chords are listed below. Each of these C#/B chords are listed in standard chord charts.


C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord
C#/B chord